Những liên kết và công cụ thuộc bên thứ ba

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn sự truy cập vào các công cụ và đường dẫn đến bên thứ ba nhưng chúng tôi không liên quan, điều chỉnh hoặc có bất kỳ sự kiểm soát nào với bên thứ ba.

Bất kỳ sự sử dụng nào của bạn hoàn toàn thuộc phạm vi kiểm soát và trách nhiệm của bạn. Bạn nên chắc chắn rằng bạn quen thuộc và chấp thuận các điều khoản của các công cụ mà bạn được cung cấp bởi (những) bên thứ ba.

Các liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể dẫn bạn đến các trang web thuộc bên thứ ba mà chúng tôi hoàn toàn không có liên hệ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc độ chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hay bổn phận nào đối với những tài liệu và trang web thuộc bên thứ ba, hoặc đối với bất kỳ tài liệu, sản phẩm, dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào được gây ra bởi những giao dịch phát sinh liên quan đến bất kỳ trang web nào của bên thứ ba.