Nội dung

Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin về thẻ tín dụng) có thể sẽ được chuyển giao mà không được mã hoá và bao gồm (a) sự truyền tải qua các mạng lưới khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích nghi với những yêu cầu kỹ thuật của các mạng lưới hoặc thiết bị liên kết.

Tất cả các chữ, thiết kế, giao diện người dùng, giao diện trực quan, hình ảnh, nhãn hiệu, logo, âm thanh, nhạc, sản phẩm nghệ thuật và mã máy tính (gọi chung là “Nội dung”), bao gồm nhưng không giới hạn về thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, điều phối, ấn tượng, “nhìn và cảm nhận” và sự sắp xếp các Nội dung trên, trong phạm vi Trang web được kiểm soát hoặc cấp phép hoặc cho phép sử dụng bởi Airvert.

Trừ khi được đặc biệt nhắc đến trong các Điều khoản sử dụng này, ngoài ra thì không được sao chép, biên tập lại, phát hành lại, đăng, tải, công khai hiển thị, mã hoá, dịch thuật, chuyển giao hoặc phát tán cho bất kỳ doanh nghiệp quảng cáo nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản cuả Airvert.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin mà bạn cung cấp cho trang web không hiện thời, không chính xác hoặc không đầy đủ. Bạn chịu hoàn toàn rủi ro đối với bất kỳ hệ luỵ nào liên quan đến thông tin trang web này.