Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không bảo trợ, đại diện hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng dịch vụ của bạn sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn và không xảy ra lỗi.

Bạn hoàn toàn đồng ý tự chịu tất cả rủi ro trong quá trình sử dụng, hoặc trách nhiệm sử dụng của bạn, với dịch vụ. Dịch vụ được chuyển giao cho bạn thông qua Trang web được cung cấp một cách ‘nguyên trạng’ và ‘như sẵn có’ cho bạn sử dụng (trừ trường hợp đặc biệt được chúng tôi lưu ý), không có bất kỳ sự đại diện, hứa hẹn hoặc trạng thái tạm thời dưới bất kỳ hình thức nào, dù là trực tiếp hay ẩn dụ, bao gồm cả những sự đảm bảo ngầm về tình trạng bán hàng, chất lượng hàng bán, sự phù hợp với một mục tiêu, thời gian, tiêu đề cụ thể và sự cam kết không vi phạm.

Trong mọi trường hợp, Airvert, nhân viên hoặc các đối tác không phải chịu trách nhiệm với sự hư hại, mất mát, khiếu nại hoặc bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả nào dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và gìn giữ Airvert và công ty mẹ, chi nhánh, đối tượng liên kết, đối tác và các nhân viên của chúng tôi trong sạch, khỏi những khiếu nại hoặc yêu sách, bao gồm phí luật sư, đến từ bất kỳ bên thứ ba nào hoặc phát sinh do bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.