Thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để trả lời các truy vấn và cung cấp thông tin và dịch vụ cho bạn hoặc nói cách khác là để hợp tác kinh doanh với bạn (hoặc với công ty hoặc doanh nghiệp đang thuê bạn hay liên kết với bạn). Chúng tôi tiến hành những công đoạn hợp lý để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ khỏi việc bị lạm dụng và mất mát và khỏi sự truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của một người khác (như một nhân viên hoặc một nhà thầu khác), bạn phải cảnh báo họ về các vấn đề có trong quy định của các điều khoản và điều kiện này, cũng như các quy định về chính sách bảo mật.

Bởi vì trang web của chúng tôi được kết nối thông qua internet, và internet vốn không tuyệt đối an toàn, chúng tôi không thể cung cấp bất cứ sự bảo đảm nào liên quan đến tính bảo mật của việc truyền tải thông tin trong quá bạn giao tiếp với chúng tôi thông qua trực tuyến. Chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp sẽ không bị lấy cắp trong khi đang được truyền tải thông qua internet. Theo đó, bạn sẽ hoàn toàn tự chấp nhận rủi ro đối với bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin khác nào bạn truyền tải cho chúng tôi thông qua trực tuyến.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ phiên bản cập nhật của chính sách bảo mật nào cũng sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi. Vui lòng thường xuyên kiểm tra.