Dịch vụ và giá

Chúng tôi có quyền chỉnh sửa hoặc chấm dứt dịch vụ (hoặc bất kỳ bộ phận hay nội dung nào, bao gồm cả giá) bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc, giới hạn việc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ cá nhân, ở bất kỳ chức vụ hoặc khu vực địa lý nào. Chúng tôi có thể linh hoạt thực hiện quyền này theo từng trường hợp cụ thể.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về tất cả các sự chỉnh sửa, thay đổi về giá, tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ. Và chúng tôi không bảo đảm chất lượng của các sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu mà bạn thanh toán và nhận được sẽ đáp ứng kỳ vọng của bạn, hoặc bất kỳ lỗi nào trong dịch vụ sẽ được khắc phục.

Các Điều khoản và Điều kiện bổ sung có thể được áp dụng cho việc thanh toán các dịch vụ và cho các bộ phận hoặc tính năng cụ thể của Trang web, bao gồm các cuộc thi, chương trình khuyến mãi hoặc các tính năng tương tự khác. Bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này, kể cả trong trường hợp nơi áp dụng thể hiện rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để sử dụng hoặc tham gia dịch vụ và tính năng này.