Điều khoản sử dụng

Bạn không thể sao chép hoặc kiểm soát bất kỳ phần nào của Trang web hoặc biên tập lại, can thiệp vào cơ cấu điều hướng và trình bày của Trang web dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn đồng ý không biên tập lại, bắt chước, sao chép, bán, bán lại hoặc lợi dụng bất cứ giai đoạn nào của dịch vụ, quá trình sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào dịch vụ và bất cứ liên hệ nào trên trang web mà thông qua đó dịch vụ được cung cấp, mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Bạn không được thăm dò, tìm kiếm hoặc kiểm tra lỗ hổng của Trang web hoặc bất kỳ mạng lưới nào có kết nối với Trang web, không được vi phạm các quy định bảo mật và xác thực của Trang web hoặc bất kỳ mạng lưới nào có liên kết với Trang web. Bạn không được cố ý truy cập trái phép vào bất kỳ bộ phận hay tính năng nào của trang web; hoặc bất kỳ hệ thống, mạng lưới nào có liên kết với Trang web hoặc máy chủ Airvert, hoặc bất kỳ dịch vụ nào được giới thiệu thông qua trang web hoặc trên trang web bằng cách hack, “đào” mật khẩu hay bất kỳ ý đồ bất hợp pháp nào.

Bạn không được giả mạo các tiêu đề hay nói cách khác là điều chỉnh các nội dung nhận dạng với mục đích che giấu nguồn gốc của bất kỳ tin nhắn hoặc nội dung nào mà bạn gửi cho Airvert trên Trang web hoặc thông qua Trang web hay bất cứ dịch vụ nào được giới thiệu trên Trang web hoặc thông qua Trang web.

Bạn không được sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào với mục đích bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi các Điều khoản sử dụng, vi phạm các luật vượt ngoài quyền hạn của bạn hoặc dụ dỗ các hành động bất hợp pháp hoặc các hành động khác xâm phạm đến quyền lợi của Airvert hay các bên khác.

Sự xâm phạm hoặc vi phạm các Điều khoản sẽ dẫn tới sự chấm dứt ngay lập tức các dịch vụ của bạn.